Avís legal

  • Aquesta web no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços externs que no depenguin d'aquesta mateixa web.
  • No puc garantir que el web ni el servidor on es guarda estiguin lliures de virus, per tant no em faig responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • Les galetes (o cookies) que es pugui utilitzar, no serviran en cap moment per identificar l'usuari físic del web.
  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • Si heu donat alguna dada a l'espai llibre de visites i voleu rectificar-la o cancel·lar-la, envieu un missatge des de l'espai contacte per procedir a la modificació.
Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.